64. Hükümetin Bilişim Politikaları

64. Hükümetin Bilişim Politikaları

PAYLAŞ

160 sayfalık 64. Hükümet Programı ’nda yeni anayasadan, ekonomiye, bilim ve teknolojiden, yaşanabilir şehirlere kadar birçok bölüm bulunuyor.

AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Ahmet Davutoğlu, TBMM Genel Kurulu’nda 64. Hükümet ve Bilişim Programı’nı sundu.

Başbakan Davutoğlu tarafından TBMM’ye sunulan 64. Hükümet Programı’nın “Bilim, Teknoloji ve Yenilikçi Üretim” başlığıyla verilen bölümünde yeni hükümet döneminde, büyüme ve istihdam odaklı hazırlanan 2015-2018 dönemini kapsayan yeni Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı’nın hayata geçirileceği ve bilgi toplumuna dönüşüm alanındaki yatırımlara daha da ağırlık verileceği kaydedildi.600Hukumet Programi_2

Ulusal Genişbant Stratejisi Hazırlanacak

Yeni hükümet döneminde, büyüme ve istihdam odaklı hazırlanan 2015-2018 dönemini kapsayan yeni Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı hayata geçirilecek ve bilgi toplumuna dönüşüm alanındaki yatırımlara daha da ağırlık verilecek.

Kamunun e-dönüşümünü (e-Devlet) büyük oranda tamamlanacak. 4,5G mobil elektronik haberleşme hizmetlerinin yaygınlaştırılması sağlanacak. Bu kapsamda 4,5G mobil elektronik haberleşme altyapısına yönelik Ar-Ge çalışmaları ve ekipmanların yurtiçinde üretilmesi teşvik edilecek. 5G mobil elektronik haberleşme altyapısına ilişkin Ar-Ge çalışmaları desteklenecek. Elektronik haberleşme sektöründe, düzenleyici çerçeve gözden geçirilecek ve bölgesel bazda düzenleme yaklaşımına geçilecek. Ulusal Genişbant Stratejisi hazırlanacak. Spektrum kaynaklarının kullanımında etkinlik sağlanacak. Ülkede internet değişim noktalarının kurulumu desteklenecek. Sabit ve mobil haberleşme altyapısı olmayan yerleşim yerlerinde altyapı kurulumu çalışmalarına devam edilecek. Fiber erişim destekleme programı oluşturulacak. Fiber altyapı yatırımlarının artırılmasına önem verilecek, hızlı ve kaliteli genişbant erişim yaygınlığı sağlanacak.

e-İhracat Stratejisi Hazırlanacak

Kişisel verilerin korunması ve siber güvenliğe ilişkin yasal düzenlemeler hayata geçirilecek. Siber Suçla Mücadele Stratejisi ve Eylem Planı hazırlanacak. Bilişim suçları ihtisas mahkemeleri kurulacak.

Akıllı kentler programı geliştirilecek. Yeşil bilişim programı geliştirilerek ve hayata geçirilecek.

Meslek lisesi ve üniversitelerdeki Bilgi ve İletişim Teknolojileri eğitim müfredatı güncellenerek, özel sektör ve eğitim kurumları arasında işbirliği programları geliştirilecek.

İnternet erişiminin yaygınlaştırılması amacıyla gerekli çalışmalar yapılacak. Bu kapsamda Türkçe sayısal içeriğin gelişimi desteklenecek.

Yerel yönetimlerde kamu bilişim merkezleri kurulması desteklenecek. E-Ticaretin gelişimi teşvik edilecek ve e-Ticaret siteleri için güven damgası sistemi hayata geçirilecek. E-İhracat Stratejisi hazırlanacak.

64. HÜKÜMET GÜVENOYU ALDI

 

Bilim, Teknoloji ve Yenilik

Davutoğlu tarafından açıklanan programa göre, önümüzdeki dönemde araştırma kapasitesinin, Ar-Ge ve yenilikçilik bilincinin ve üniversite-sanayi işbirliğinin daha da geliştirilmesi, öncelikli kalkınma hedefleri arasında yer alacak.

Bilim, teknoloji ve yenilik, Türkiye’nin ekonomisinde kritik bir role sahip olacak. Türkiye’nin büyük ekonomiler arasına girme hedefine ulaşması için teknoloji üreterek katma değeri yüksek ürünler ihraç eden bir konuma hızlı bir şekilde ulaşılması planlanıyor. Bunun için bilgi üreten ve bilgiyi nitelikli bir biçimde kullanarak ticari değere dönüştüren, etkin işleyen bir Ar-Ge ve yenilik ekosistemi oluşturulacak.

Yeni dönemde Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerinin artırılmasına yönelik destek sağlayan kurumlar arasında koordinasyonu güçlendirecek ve desteklerin etkinliği artırılacak.

Dışa bağımlılığın yüksek olduğu sektörlerde, yerli ürün ve teknolojiler geliştirilmesine yönelik araştırma programları desteklenerek etkinleştirilecek.

Doktora mezunu olanlar başta olmak üzere, araştırmacı insan gücü nicelik ve nitelik olarak iyileştirilecek ve özel sektörde daha fazla araştırmacı istihdam edilmesi sağlanacak. Ayrıca temel ve sosyal bilimlerde araştırmacıların yetiştirilmesi ve bu alanda yapılan araştırma faaliyetlerinin nitelik ve nicelik olarak artırılması teşvik edilecek.

Tasarım merkezleri, Ar-Ge merkezleri gibi desteklenecek ve Ar-Ge ve tasarım personelinin daha esnek çalışmasına olanak sağlanacak. Ayrıca, KOBİ’lerin siparişe dayalı Ar-Ge ve tasarım faaliyetleri de desteklenecek.

Sınai mülkiyet ve yönetimi ile ilgili konularda yayın yapacak ‘Teknoloji Transfer Platformu kurulacak.

Yargı, gümrük ve kolluk hizmetleri başta olmak üzere, kamuda fikri hakların korunması ve denetlenmesiyle ilgili birimlerde yeterli beşeri ve kurumsal kapasite oluşturulacak.

İşletmelerin fikri haklar sisteminden ve desteklerinden daha etkin yararlanmalarını sağlamak üzere, teknoloji transfer ve yenilik merkezlerinde hizmet kapasitesi geliştirilecek.

Patent Borsası Kurulacak

Türkiye’de genetik kaynaklar ile geleneksel bilgi; geleneksel kültürel ve folklorik ifadelerin korunmasına yönelik bir yol haritası oluşturulacak.

Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Tasarısı’nın yasalaştırılması sağlanacak ve Patent Borsası kurulacak.

‘Öncelikli Teknoloji Alanlarında Ticarileştirme Öncelikli Dönüşüm Programı’ kapsamında, öncelikli sektörlerde teknolojik ürün yatırımları ve prototip geliştirme süreçleri desteklenecek. Enerji, sağlık, havacılık, uzay, otomotiv, raylı sistemler, bilişim ve savunma sektörleri gibi öncelikli sektörlerde teknolojik ürün yatırımları ve kümelenme çalışmaları desteklenecek.

‘Kamu Alımları Yoluyla Teknoloji Geliştirme ve Yerli Üretim Öncelikli Dönüşüm Programı’ ile kamu alımlarının kaldıraç gücünü kullanarak yerli teknolojinin ve üretiminin geliştirilmesi amaçlanıyor.

Her yıl 100 milyar TL’yi aşan kamu alımları, Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerine katkı sağlayacak; yeniliği, yerlileştirmeyi, teknoloji transferini ve yenilikçi girişimciliği teşvik edecek etkili bir politika aracına dönüştürülecek. Bu kapsamda kamu alımlarında orta-yüksek ve yüksek teknoloji sektörlerindeki yerli firmaların payı artırılacak.

Yüksek teknolojili ürünlerde kamu alım garantisine dayalı üretim yapılabilmesi için ürün bazlı yerli tedarik modelleri geliştirilecek ve uygulanacak. Uygulamanın etkinliği için koordinasyon ve izleme mekanizmaları kurulacak.

‘Nitelikli İnsan Gücü İçin Çekim Merkezi Öncelik Dönüşüm Programı’yla, başta yurtdışındaki Türk vatandaşları olmak üzere yerli ve yabancı nitelikli insan gücü için Türkiye cazibe merkezi haline getirilecek.

İş piyasasında, üniversitelerde ve kamu ve özel Ar-Ge merkezlerinde yurtdışından nitelikli insan gücüne ihtiyaç duyulan alanlar belirlenecek.

Yurtdışındaki Türk Araştırmacılar İçin Veri Tabanı

İş, yatırım, çalışma, eğitim ve kültür ortamının yurtdışında tanıtımına yönelik faaliyetleri artırılacak, yurtdışında bilim ve teknoloji müşavirleri görevlendirilecek.

AB Çerçeve Programları’ndan faydalanma düzeyi artırılacak ve Türkiye’nin ekonomik, tarihi, kültürel bağlarının güçlü olduğu ülkelerle AB Çerçeve Programları’na benzer programlar geliştirilecek.

Öncelikli teknoloji alanlarında, araştırma merkezleri ve yükseköğretim kurumlarının yurtdışındaki muadilleriyle işbirlikleri geliştirilecek.

Yurtdışındaki Türk araştırmacılar için bir veri tabanı ve kataloğu oluşturulacak.

Üniversitelerde ilave teşviklerle yabancı öğrenci sayısı artırılacak.

Nitelikli insan gücü için çalışma izni süreci hızlandırılacak, bu amaçla özel bir Turkuaz Kart Sistemi geliştirilecek.

Nitelikli yabancı uyruklu çalışanların ve ailelerinin ikamet iznine ve çalışmalarına ilişkin süreçleri kolaylaştırılacak ve iyileştirilecek.

Yurtdışındaki üniversite öğrencileri ile bilim, sanat ve kültür alanlarında öne çıkan yüksek nitelikli insan gücü için değişim, hareketlilik veya staj programları geliştirilecek. Yurtdışında lisansüstü eğitim yapmış olan Türk vatandaşlarının Türkiye’ye dönmelerini sağlamaya yönelik Ar-Ge destekleri yaygınlaştırılacak.

Sanayii Politikaları

Sanayide dışa dönük bir yapı içinde, Ar-Ge, yenilik ve nitelikli işgücüne dayalı yüksek katma değerli mal üreten şirketlere sahip, orta ve yüksek teknolojili ürünlerde Avrasya’nın üretim merkezi haline gelmiş bir ülke olma vizyonuyla hareket edilecek.

Türkiye’nin uluslararası rekabet gücünü ve dünya ihracatından aldığı payı artırmak için imalat sanayinde dönüşüm gerçekleştirmeye yönelik adımlar atması gerektiğinin bilinciyle, yüksek teknolojili sektörlere yoğunlaşmaya önem verilecek.

Önümüzdeki dönemde büyük çaplı ve yatırım niteliğindeki kamu alımlarında, alıcı kurumların yerli sanayiyi geliştirecek yönde kamu alım sürecini yönetme kapasitesi geliştirilecek. Bu kapasitenin ve iyi uygulamaların yaygınlaştırılmasına odaklanılacak.

Yüksek teknolojili yatırımlara daha fazla destek verilecek. İleri teknoloji sınıfında yer alan yatırımlar, öncelikli yatırımlar kapsamına alınarak 5. bölge desteklerinden yararlandırılacak.

Biyoteknolojik ilaç, biyomalzemeler, biyomedikal ekipman alanlarında araştırma altyapıları geliştirilecek. Sağlık endüstrisi alanında üretim yapacak KOBİ’lere yönelik finansal destek mekanizmaları geliştirilecek. Buralarda üniversite-sanayi işbirliği artırılacak ve şirket kümelenmeleri özendirilecek.

Otomotiv sektöründe, katma değerin artırılması ve çevreye duyarlı yeni teknolojilerin geliştirilmesi sağlanacak. Sektörde, küresel pazarların ihtiyaçlarına yönelik özgün tasarım araçlarla markalaşma teşvik edilecek ve bu kapsamda yerli marka otomobil üretimi çalışmaları hızlandırılacak.

Elektronik sektöründe çift amaçlı teknolojilerin (savunma/sivil) uygulama imkânları dikkate alınacak. Elektronik haberleşme alanında yeni nesil telsiz teknolojisine geçiş sürecinde baz istasyonu ve kontrol birimleri ürünlerinin geliştirilmesi ve üretimine önem verilecek.

Bilgi ve iletişim teknolojileri destekli yenilikçi çözümlerin yaygınlaşmasında elektronik sektörünün üretici olarak yer alması desteklenecek. Yerli cep telefonu üretilmesi sağlanacak.

Savunma sanayiinde, yerli Ar-Ge ve üretimi desteklenmeye devam edilecek. Bir taraftan savunma sanayinde ülkenin yeterliliği artırılırken, diğer taraftan savunma sanayi diğer sanayi alanları ile entegre edilecek.

2019 yılına kadar 15 uçak yapılacak. Ayrıca Anka, Atak Helikopter, hedef uçak sistemleri, taktik insansız hava araçları, mini insansız hava araçları, C-130 ve F-16 uçaklarının modernizasyonu ile farklı roket ve hava sistemleri projeleri sürdürülecek.

Türkiye’nin artık gündüz-gece ve her türlü hava koşulunda uzaydan görüntü alınabilmesini sağlayan uydu sistemi (Göktürk-3) projesi hayata geçirilecek. Milli tanksavar, milli füze, milli torpido, milli tank ALTAY, yeni tip denizaltı, çıkarma gemisi, hastane gemisi, uçak ve helikopter projeleri devam edecek.

Bilgi Toplumuna Dönüşüm

Yeni dönemde, bilgi toplumuna dönüşüm süreci daha da hızlandırılacak ve temel bir amaç olarak benimsenecek.

Bilgi ve iletişim teknolojilerinden etkili bir araç olarak faydalanarak bilgi tabanlı ekonomiye dönüşüm ve nitelikli istihdamın geliştirilmesi sağlanacak.

64. Hükümet döneminde Türkiye’nin bilgi toplumuna dönüşümde önemli bir yere sahip olan, büyüme ve istihdam odaklı hazırlanan 2015-2018 dönemini kapsayan yeni Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı hayata geçirilecek. Bu Strateji ve Eylem Planı çerçevesinde bilgi toplumuna dönüşüm alanındaki yatırımlara daha da ağırlık verilecek. Kamunun e-dönüşümü (e-Devlet) büyük oranda tamamlanacak.

4,5 G mobil elektronik haberleşme hizmetlerinin yaygınlaştırılması sağlanacak. 4,5 G mobil elektronik haberleşme altyapısına yönelik Ar-Ge çalışmalarının ve ekipmanlarının yurt içinde üretilmesi teşvik edilecek. 5G mobil elektronik haberleşme altyapısına ilişkin Ar-Ge çalışmaları da desteklenecek.

Elektronik haberleşme sektöründe, düzenleyici çerçeve gözden geçirilecek ve bölgesel bazda düzenleme yaklaşımına geçilecek. Ulusal Genişbant Stratejisi hazırlanacak. Spektrum kaynaklarının kullanımında etkinlik sağlanacak. Ülkede internet değişim noktalarının kurulumu desteklenecek.

Sabit ve mobil haberleşme altyapısı olmayan yerleşim yerlerinde altyapı kurulumu çalışmaları devam edecek. Fiber erişim destekleme programı oluşturulacak. Fiber altyapı yatırımlarının artırılmasına önem verilerek, hızlı ve kaliteli genişbant erişim yaygınlığı sağlanacak.

FATİH Projesi kapsamında alınacak olan tablet bilgisayarların ihale süreci, kritik görülen teknolojilerin yerlileştirilmesine yönelik olarak tasarlanacak. Projenin bir bütün olarak yazılım, hizmetler, uygulama ve sayısal içerik pazarının büyümesine imkân tanıması sağlanacak.

Oyun Sektörü Stratejisi Oluşturulacak

Bilgi teknolojileri sektörüne yönelik veri altyapısı güçlendirilecek. Bilgi teknolojileri firmalarının küresel pazarlara açılımı teşvik edilecek. Oyun Sektörü Stratejisi oluşturulacak.

Bilgi ve İletişim Teknolojilerine yönelik Ar-Ge, yenilikçilik ve ihracat teşviklerinin, belirlenecek öncelikli alanlarda, etkileri ölçülebilir bir yapıda uygulanması sağlanacak. Yazılım firmaları için yatırım yerinden bağımsız destekler oluşturulacak.

Başta KOBİ’ler olmak üzere işletmelerin iş verimliliğinin artırılmasında bilgi teknolojilerinden daha fazla yararlanılacak. Bu kapsamda, bulut bilişim hizmetlerinin gelişebilmesi ve yaygınlaşması için gerekli yasal ve idari düzenlemeler yapılacak.

Kamunun, KOBİ’lere farkındalık eğitimleri ile danışmanlık ve aracılık hizmetlerinin verilmesini ya da desteklenmesini içerecek şekilde bulut bilişim hizmetlerinin yaygınlaşması sürecini kolaylaştırıcı bir rol üstlenmesi sağlanacak.

Kişisel verilerin korunması ve siber güvenliğe ilişkin yasal düzenlemeler hayata geçirilecek. Siber Suçla Mücadele Stratejisi ve Eylem Planı hazırlanacak. Ayrıca bilişim suçları ihtisas mahkemeleri kurulacak.

Akıllı kentler ve yeşil bilişim programı geliştirilerek hayata geçirilecek. Meslek lisesi ve üniversitelerdeki Bilgi ve İletişim Teknolojileri eğitim müfredatı güncellenerek, bu alanda özel sektör ve eğitim kurumları arasında işbirliği programları geliştirilecek.

İnternet erişiminin yaygınlaştırılması amacıyla gerekli çalışmaları yapılacak. Bu kapsamda Türkçe sayısal içeriğin gelişimi desteklenecek.

Yerel yönetimlerde kamu bilişim merkezleri kurulması desteklenecek. e-Ticaretin gelişimi teşvik edilecek ve e-Ticaret siteleri için güven damgası sistemi hayata geçirilecek. e-İhracat Stratejisi hazırlanacak.


CEVAP VER