Kamu Hizmetlerinde Kullanıcı Odaklılık ve Etkinlik Artırılıyor

Kamu Hizmetlerinde Kullanıcı Odaklılık ve Etkinlik Artırılıyor

PAYLAŞ

Açıklanan 2015-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı’nda Kamu hizmetlerinde kullanıcı odaklılık ve etkinliğin artırılması hedefleniyor

Türkiye’nin 2015-2018 döneminde takip edeceği Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı Yüksek Planlama Kurulu tarafından kabul edildi ve Resmi Gazete’de yayımlandı. Stratejinin resmileşmesine ilişkin süreç 2015 yılını bulduğundan daha önce 2014 olarak duyurulan başlangıç dönemi 2015 olarak güncellendi.

Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı’nın, Kalkınma Bakanlığı’nın koordinasyonunda 26 kurum ve kuruluşun sorumluluğunda hayata geçirilmesi öngörülüyor.

e-Devlet hizmetlerinin sunumunda tasarımdan uygulama aşamasına kadar hizmetlerde etkinliğin sağlanması ve kullanıcı odaklılık ilkesinin benimsenmesi temel bir amaç olarak karşımıza çıkıyor.

e-Devlet Hizmetleri Şeffaf ve Güvenilir Olmalı

Bu çerçevede; öncelikle vatandaş ve girişimlerin ihtiyaç ve beklentilerinin analiz edilmesi, kamu iş süreçlerinin bu anlayış çerçevesinde basitleştirilmesi, hizmetlerin kullanıcının en yüksek faydayı sağlayacağı şekilde tasarlanması gerekiyor. Benzer şekilde, e-Devlet hizmetlerinin; kamu yönetiminde şeffaflığın, güvenilirliğin, hesap verebilirliğin ve katılımcılığın artırılması için bir araç olmasının sağlanması gerekiyor.e-devlet_4_600

e-Devlet hizmetlerine erişimde dezavantajlı kesimlerin ihtiyaçlarının gözetilmesi ve e-Devlet hizmetlerinin sunumunda uluslararası standartlara uyum sağlanması gerekiyor

Elektronik kamu hizmetlerini kullanıcılara farklı platformlardan, birlikte işler ve bütünleşik bir yapıda, kişisel bilgi mahremiyeti ve bilgi güvenliği sağlanarak sunulması, vatandaşlardan mükerrer bilginin talep edilmemesi, e-Devlet hizmetlerine erişimde dezavantajlı kesimlerin talep ve ihtiyaçlarının özellikle gözetilmesi ve e-Devlet hizmetlerinin sunumunda uluslararası standartlara uyum sağlanması da gerekiyor.

Kalkınma Bakanlığı koordinasyonunda hazırlanan 2015-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı’na göre, kamu hizmetlerinde kullanıcı odaklılığının artırılması ve etkinliğin sağlanması için yapılması gerekenlerden biri de e-Devlet faaliyetlerinin kurumlar üstü ve kurumlar arası düzeyde güçlü ve etkin bir koordinasyon içerisinde yürütülmesinin sağlanması olarak karşımıza çıkıyor. Eylem Planı’nda bunun için gerekli yönetim ve organizasyon yapısının oluşturulacağı belirtiliyor.

Ortak altyapı ve hizmetler ile temel bilgi sistemlerinden henüz tamamlanamayanlara öncelik verilmesi ve kamuda ortak uygulamaların yaygınlaştırılarak birlikte çalışabilirliğin sağlanması yönünde çalışmalara devam edileceği belirtilen Eylem Planı’nda, kamu kurumlarının e-Devlet hizmet sunumunda uymaları gereken usul ve esasların belirlenmesi öngörülüyor. Eylem Planı’nda e-Devlet faaliyetlerinin hazırlanacak eylem planları kapsamında yürütüleceği, bu eylem planlarında yerel yönetimlere yönelik ortak hizmet ve uygulamalara da yer verileceği ve gelişmelerin izlenebilmesi ve değerlendirilebilmesi amacıyla göstergeler belirlenerek, periyodik olarak ölçüleceği de ifade ediliyor.

Açık Kaynak Kodlu Yazılım Kullanımı Yaygınlaşacak

“e-Devlet proje ve uygulamaları bütünsel bir yaklaşımla ele alınacak, kamuya ait BİT yatırım projeleri kurumlar arası koordinasyon ve birlikte çalışabilirliği esas alan bir anlayışla yürütülecek. Başta PARDUS olmak üzere kamuda Açık Kaynak Kodlu Yazılımın (AKKY) kullanımı yaygınlaştırılacak, kamu kurumlarına bu çerçevede destek verilecek. AKKY konusunda özel sektör ekosisteminin gelişmesi sağlanacak” denilen Eylem Planı’nda, gerekli hazırlık çalışmaları tamamlandıktan sonra kamu bulutunun hayata geçirileceği ve bu kapsamda, öncelikli olarak kamu veri merkezlerinin bütünleştirilmesi çalışmalarının tamamlanacağı, bulut bilişime ilişkin gerekli Ar-Ge çalışmalarının yürütüleceği, gerekli teknik, idari ve yasal altyapı oluşturularak kamu uygulama platformunun hayata geçirileceği kaydediliyor.

Vatandaşların gündelik yaşamlarını kolaylaştırmak ve yaşam kalitesini arttırmak ve özellikle işletmeler üzerindeki idari yükleri azaltmak amacıyla; yerel yönetim hizmetlerinin elektronik ortamda, ortak norm ve standartlarda sunulmasının sağlanacağı ve e-Devlet Kapısına entegre edilen yerel yönetim hizmetlerinin sayısının arttırılacağı da Eylem Planı’nda yer alıyor.

e-devlet_2_600

“Kent hizmetlerinin hızlı, sağlıklı ve ekonomik olarak sürdürülebilir bir şekilde verilebilmesi için belediyecilik hizmetleri ve kente ilişkin çalışmalar yapan diğer kurum ve kuruluşların hizmetlerinde verimliliğin artırılması ve etkin bir koordinasyonun sağlanması ile saydamlık, katılım, hesap verebilirlik ilkelerinin uygulanmasına yönelik entegre kent yönetimi bilgi sisteminin temel esasları belirlenecek ve 81 il merkezi için geliştirilecektir” denilen Eylem Planı’nda, coğrafi verinin üretimi, paylaşımı ve karar alma süreçlerinde kullanımına ilişkin politikaların belirlenmesi, bu politikalarla uyumlu eylem planlarının hazırlanması ve ihtiyaç duyulan yasal düzenlemelerin hayata geçirilerek Coğrafi Bilgi Sistemleri’ne (CBS) ilişkin kamu yatırım projelerinde koordinasyon eksikliğinin giderilmesi ve mükerrer yatırımların önlenmesi hedefleniyor.
Bilişim Uzmanlığı Kadrosu

e-Devlet hizmetlerinin sunumunda mobil teknolojiler ile sosyal ağ imkânlarının etkin şekilde kullanılacağı kaydedilen 2015-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı’nda, kamu kurumlarının e-Devlet projesi hazırlama ve yönetme kapasiteleri geliştirileceği de belirtiliyor. Kurumlardaki bilgi işlem birimlerinin yetkinliklerinin gelişmesiyle, kamu bilişim personelinin özlük haklarının iyileştirilmesinin hedeflendiği Eylem Planı’nda, bilişim uzmanlığı kadrosunun ihdas edileceği, büyük ölçekli e-Devlet projeleri yürüten kurumlar başta olmak üzere kamu kuruluşlarında kurum stratejik planıyla uyumlu BT stratejisi hazırlanması yaklaşımının benimseneceği de ifade ediliyor.

Kamuda BİT ürün ve hizmeti tedarikinde maliyeti azaltmak için talep toplulaştırması ve benzeri ortak tedarik yöntemlerinin geliştirilmesi ve ihale mevzuatında kamu BİT ürün ve hizmet alımlarında etkinliği arttırmak üzere gerekli değişikliklerin yapılması da Eylem Planı’nda hedeflenen unsurlar arasında yer alıyor.

Kamu verisinin paylaşımı ve yeniden kullanımına ilişkin politikaların geliştirileceği belirtilen Eylem Planı’nda, “Buna dayalı olarak kamu verisinin üçüncü taraflarca yeni katma değerli ürün ve hizmetler için yeniden kullanılmasına ilişkin yasal ve idari düzenlemeler yapılacak, ayrıca gerekli teknik altyapı oluşturulacaktır” deniliyor.

“Kamu politikalarının oluşturulmasında ve kamu karar alma süreçlerinde katılımcılığın desteklenmesine yönelik tedbirler alınacak; kamu yönetiminde BİT destekli katılımcılık uygulamaları geliştirilecektir” ifadelerinin yer aldığı Eylem Planı’nda, kamu hizmetlerinde kullanıcı odaklılığın sağlanması, vatandaş ve girişimler üzerindeki idari yüklerin azaltılması ve e-Devlet proje ve uygulamaları yürüten kamu kurumlarında etkinliğin arttırılması için mevcut yasal ve idari düzenlemeler gözden geçirilerek, ihtiyaç duyulan değişikliklerin yapılacağı belirtiliyor.


CEVAP VER