Türkiye’nin Haberleşme Politikaları Meclis’te Masaya Yatırıldı

Türkiye’nin Haberleşme Politikaları Meclis’te Masaya Yatırıldı

PAYLAŞ

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edilen UDH Bakanlığı bütçesinde, Bakanlığın Haberleşme politikaları da masaya yatırıldı

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, bakanlığının politikalarıyla ilgili uzun bir sunum yapan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme (UDH) Bakanı Lütfi Elvan, UDH Bakanlığı’nın, bilgi teknolojileri ve iletişim sektörüne yönelik olarak; gerek bireylerin haberleşme, internet ve veri hizmetlerine olan taleplerinin ve gerekse diğer sektörlerin altyapıya yönelik ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla, bilgi ve iletişim altyapısını ve bu altyapı üzerinden sunulacak hizmetlerin ihtiyaç duyduğu platformu, ülkenin her tarafına ve tüm bireylerin erişebileceği şekilde geliştirmeye ve yaygınlaştırmaya çalıştığını kaydetti.

Bilgi ve iletişim teknolojileri geliştikçe, sayısallaşmanın da etkisiyle ses, veri ve yayıncılık hizmetlerinin artık teknolojiden bağımsız ortak platformlardan sunulmaya başlandığını ifade eden Bakan Elvan, “Bir başka ifade ile hizmetler ve altyapılar yakınsamaya başlamıştır. Bu gelişmeye kayıtsız kalmamak için yapacağımız yasal ve ikincil düzenlemelerde ve uygulamalarımızda buna uygun hareket etmemiz gerekmektedir” dedi.

Elektronik Haberleşme Kanunu ve bu Kanuna dayalı olarak çıkarılan ikincil mevzuat tek çatı altında toplandı ve AB müktesebatına uyumlu hale getirildi

Bu çerçevede daha önce dağınık yapıdaki mevzuatın 10 Kasım 2008 tarihinde yayımlanan 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu ve bu Kanuna dayalı olarak çıkarılan ikincil mevzuatın tek çatı altında toplandığını ve AB müktesebatına uyumlu hale getirildiğini anlatan Elvan, öte yandan, teknolojik gelişmelere uyumu sağlamak, mer’i mevzuatın uygulanma sürecinde ortaya çıkan sorunları gidermek ve sektörde politika belirleme ve düzenleyici fonksiyonlarının kapsam ve sınırlarını daha da netleştirerek düzenli bir şekilde işlemesini sağlamak amacıyla da 1 Kasım 2011 tarihinde yayımlanan 655 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile UDH Bakanlığı’nın görevlerinin yeniden düzenlendiğini söyledi.Haberlesme_Politikaları_1

“Bakanlık olarak, politikaları belirlerken ve mevzuatımızı hazırlarken sektörün tüm paydaşları ile birlikte çalışılmaktadır. Bugüne kadar belirlenen politikalar ve hedefler teknolojik gelişmelerin de etkisiyle gerektiği takdirde tekrar gözden geçirilmekte ve revize edilmektedir” diyen Elvan, bilgi teknolojileri, haberleşme ve posta hizmetleri sektörüne yönelik olarak bakanlığının şu çalışmaları yaptığını söyledi:

– Bilgi Toplumu oluşumunu sağlayacak bilgi ve iletişim altyapısının oluşturulması,

– Özellikle sabit ve mobil geniş bant erişim altyapısını ve kullanımını ülkenin her tarafında yaygınlaştırarak sayısal uçurumun ortadan kaldırılması,

– Tüketicilerin korunmasının yanı sıra kişisel bilgilerin de korunması,

– Siber güvenlik ve e-Devlet konularındaki strateji ve eylem planının oluşturulması,

– Sektörde etkin rekabet ortamının sağlanması,

– Kıt kaynakların etkin ve verimli kullanılması,

– Ar-Ge ve yerli üretimin desteklenmesi temel politika alanları olarak belirlendi.

Gelinen bu aşamada; sektöre yönelik olarak işletmeciler arasında ve işletmeciler ile tüketiciler arasındaki ilişkileri ve faaliyetleri düzenleme görevleri ile yetkilendirme faaliyetlerinin düzenleyici kurum olan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından yapıldığını ifade eden Elvan, “Politika ve strateji belirleme görevleri ile e-devlet, siber güvenlik ve Ar-Ge faaliyetlerinin desteklenmesine yönelik uygulama esaslarını belirleme ve uygulama görevleri ise Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından yerine getirilmektedir” dedi.

Geçiş Hakkı Yönetmeliği

UDH Bakanı Elvan, 655 sayılı KHK ile Bakanlığa verilen görevlerden birinin; Sabit ve Mobil Haberleşme Altyapısı veya Şebekelerinde Kullanılan Her Türlü Kablo ve Benzeri Gerecin Taşınmazlardan Geçirilmesine İlişkin Usul Esasları ve ücretleri belirlemek olduğunu söyledi.

‘Her Eve Fiber’ hedefinin gerçekleşmesini hızlandırmak amacıyla geçiş hakkına ilişkin bir yönetmelik çalışması yapıldı

Elvan, “Bu kapsamda ülkemiz elektronik haberleşme altyapı sektöründe alternatif altyapıların gelişmesini ve elektronik haberleşme altyapısı kurulumunda kaynakların etkin ve verimli kullanılmasını sağlamak, geçiş hakkına ilişkin tarife belirlemek, sektörde yaşanan diğer sorunları gidermek ve Bakanlığımızın ‘Her Eve Fiber’ hedefinin gerçekleşmesini hızlandırmak amacıyla geçiş hakkına ilişkin bir yönetmelik çalışması yapılmış olup, 27 Aralık 2012 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır” dedi. Elvan ayrıca, yönetmeliğin uygulanmasına ilişkin uygulama detaylarını belirlemek amacıyla hazırlanan ‘Sabit ve Mobil Haberleşme Altyapısı veya Şebekelerinde Kullanılan Her Türlü Kablo ve Benzeri Gerecin Taşınmazlardan Geçirilmesine İlişkin Yönetmeliğin Uygulanması Hakkında Usul ve Esaslar’ın da Bakanlık resmi internet sayfasında yayımlandığını söyledi.

 

Baz İstasyonu Kurulmasına İlişkin Usul ve Esasların Belirlenmesi

“655 sayılı KHK ile Bakanlığımıza verilen görevlerden birisi de; sabit ve mobil haberleşme altyapısı veya şebekelerinde kullanılan her türlü baz istasyonu, anten, kule, dalga kılavuzu, konteynır ve benzeri araç, gereç ve tesisatın kurulması, bunların taşınmazlar üzerine yerleştirilmesine ilişkin usul ve esaslar ile ücret tarifelerini belirlemek ve denetlemektir” diye konuşan Elvan, “Bu çerçevede hazırlık çalışmaları yapılan yönetmelikte; baz istasyonlarının taşınmazlar üzerine yerleştirilmesiyle ilgili uygulama esasları ile ücret tarifeleri belirlenerek, sabit ve mobil işletmecilerin kapsama alanlarını geliştirmeleri suretiyle, vatandaşlarımızın daha kaliteli hizmet alarak ülkemizin bilgi toplumu hedeflerine ulaşmasına katkı sağlanmış olacaktır” dedi.

 

Elektronik Haberleşme, Uzay ve Havacılık Sektörü

UDH Bakanlığı’nca 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu’na ve 655 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’ye dayanılarak; elektronik haberleşme, uzay, havacılık sistemlerinin yerli tasarım ve üretimine ilişkin araştırma geliştirme faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla hazırlanan yönetmeliğin 2012’de yürürlüğe girdiğini hatırlatan Elvan, “Bu kapsamda, elektronik haberleşme ile ilgili projeler için 10 milyon TL’ye kadar destek verilebilmektedir. Böylece bilgi teknolojileri ve iletişim sektöründe ülkemizin uluslararası arenada öne çıkmasını sağlayacak yüksek bütçeli ve önemli projeler desteklenebilecektir. Hem yatırım açısından hem de araştırma geliştirme faaliyetleri açısından daha yüksek maliyetler içeren uzay ve havacılık alanındaki projeler için ise destek oranı 20 milyon TL’ye kadar çıkabilecektir. Bu sayede havacılık ve uzay alanında yerli üretime öncülük yapacak araştırma geliştirme faaliyetlerinin desteklenmesi sağlanmış olacaktır” dedi.

Haberlesme_Politikaları_5

Evrensel posta hizmeti gelirlerinin tahsili ve giderlerin yapılmasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesi için Evrensel Posta Hizmetleri Yönetmeliği Taslağı hazırlandı

Ar-Ge destek başvurularının değerlendirme ve izleme süreçlerine ilişkin iş ve işlemlerin sağlıklı olarak düzenlenmesi amacıyla yönetmelik değişikliği çalışmalarının devam ettiğini belirten Bakan Elvan, Evrensel Posta Hizmeti Yönetmelik Çalışmaları 6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanunu’nun Mayıs 2013’te yürürlüğe girdiğini, bu çerçevede, evrensel posta hizmeti gelirlerinin tahsili ve giderlerin yapılmasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesi amacıyla yapılan çalışmalar neticesinde Evrensel Posta Hizmetleri Yönetmeliği Taslağı’nın hazırlanarak kamuoyunun görüşüne açıldığını ifade etti.

E-Devlet Yönetmelik Çalışmaları

Komisyonda e-Devlet yönetmelik çalışmaları hakkında da bilgi veren Bakan Elvan, “Bilgi toplumu politika, hedef ve stratejileri çerçevesinde hazırlanan e-Devlet Yönetmelik taslağı, kamu kurum ve kuruluşların görüşlerine açılmış ve gelen görüşler dikkate alınarak yönetmelik taslağında gerekli düzenleme çalışmaları yapılmıştır. Söz konusu e-Devlet Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Taslağı yayınlanmak üzere Başbakanlığa gönderilmiştir. BTK tarafından 2014 yılı içerisinde de elektronik haberleşme sektörüne yönelik pazar analizleri, tüketici haklarının korunması, işletmecilerin birbirleri ile ilişkilerinin düzenlenerek rekabetin tesisinin sağlanması gibi konularda birçok düzenleme yapılmıştır” dedi.

Pazar Analizleri

Bakan Elvan, ikincil düzenleme kapsamında en geç üç yılda bir tekrarlanması hüküm altına alınan pazar analizlerine ilişkin olarak, 2013 yılı Nisan ayı itibariyle üçüncü tur pazar analizlerinin (Mobil Çağrı Sonlandırma, Mobil Şebekelerde Erişim ve Çağrı Başlatma, Veri Akış Erişimi (VAE) İçeren Toptan Genişbant Erişim, Fiziksel Şebeke Altyapısına Erişim, Sabit Şebekede Çağrı Sonlandırma, Toptan ve Perakende Kiralık Devreler, Sabit Şebekede Çağrı Başlatma ve Sabit Şebekede Çağrı Taşıma) tamamlandığını söyledi. İlgili pazarlarda etkin rekabet ortamının tesisi ve korunması amacıyla etkin piyasa gücüne sahip olduğu tespit edilen işletmecilere öncül yükümlülükler getirildiğini belirten Elvan, BTK tarafından gerçekleştirilen ‘bireysel/kurumsal son kullanıcıların eğilimlerinin değerlendirilmesine yönelik anket çalışması’ ve ‘Elektronik Haberleşme Sektöründe Sabit-Mobil İkamesinin Değerlendirilmesi” çalışmalarından da faydalanılarak, alınan kamuoyu görüşleri ve BTK değerlendirmeleri neticesinde nihai pazar analizi dokümanlarının, BTK internet sitesinde yayımlanarak yürürlüğe girdiğini söyledi.

Hesap Ayrımı ve Maliyet Muhasebesi Düzenlemesi

Hesap ayrımı ile işletmecinin sağladığı farklı hizmetlerin maliyetlerinin ayrı ayrı belirlenmesinin amaçlandığını söyleyen UDH Bakanı Lütfü Elvan, BTK tarafından revize edilen Hesap Ayrımı ve Maliyet Muhasebesine İlişkin Usul ve Esaslar ile bir işletmecinin sağladığı bütün hizmetlerin her birinin maliyetlerinin ve gelirlerinin ayrı ayrı belirlenebilmesi için her bir hizmetin maliyetini ve gelirini oluşturan unsurların tespit edilmesi, maliyet dağıtımları ile hizmetin toplam birim maliyetinin elde edilmesi ve gelirleri ile ilişkisinin ortaya konulması sürecinde takip edilen prosedürler ve buna ilişkin uygulama esasları revize edildiğini anlattı. Elvan, “AB mevzuatı ve diğer ülke uygulamaları dikkate alınarak oluşturulan yeni usul ve esaslara göre işletmeciler, etkin piyasa gücüne sahip olduğuna karar verilen pazarlar ve sunmakla yükümlü oldukları hizmetler için hesaplarını ayrıştırmakta ve ayrıştırdıkları bu hesapları her yıl Temmuz ayı sonuna kadar Kuruma sunmaktadır” dedi.

3N Mobil Haberleşme Hizmetleri İçin Hizmet Kalitesi Düzenlemesi

Elektronik Haberleşme Sektöründe Hizmet Kalitesi Yönetmeliği ve İmtiyaz Sözleşmesi hükümleri kapsamında 3N işletmecilerinin kapsama yükümlülüklerinin tamamlandığı yerlerde işletmecilerin ulusal ve uluslararası kalite standartlarında hizmet sunmalarını teminen, Ocak 2014 tarihli yönetmelik değişikliği ile 3N hizmet kalitesi standartlarının belirlendiğini söyleyen Elvan, mobil elektronik haberleşme hizmeti sunan işletmeciler hariç elektronik haberleşme alt yapısı üzerinden internet servis sağlayıcılığı hizmeti sunan işletmecilerin, hizmet kalitesi ölçüt ve hedef değerlerinin tespiti ile ölçümlerinin yapılmasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesi amacıyla hazırlanan İnternet Servis Sağlayıcılığı Hizmeti Sunan İşletmecilere İlişkin Hizmet Kalitesi Tebliği’nin de Şubat 2012’de yürürlüğe girdiğini belirtti.

Elektronik İmza Düzenlemesi

Elvan, “23 Ocak 2004 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan Elektronik İmza Kanunu ve bu kapsamda BTK tarafından hazırlanarak Ocak 2005’te yayımlanan ikincil düzenlemelerle güvenli elektronik imzanın elle atılan imza ile aynı hukukî geçerliliğe ve aynı ispat gücünü haiz olması sağlanarak elektronik ortamlarda yapılan iş ve işlemlere hukuki geçerlilik kazandırılmıştır” dedi. Düzenlemelerin tamamlanmasının ardından nitelikli elektronik sertifika, zaman damgası ve elektronik imzalarla ilgili hizmetleri sunacak olan Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcıları’nın (ESHS) BTK’ya yaptıkları bildirimden sonra faaliyete başladıklarını ifade eden Elvan, hâlihazırda özel sektöre nitelikli elektronik sertifika sağlayan 4 adet, tüm kamu kurum ve kuruluşları çalışanlarının kurum içi ve kurumlararası işlemlerde kullanacakları kurumsal elektronik sertifika ihtiyaçlarını karşılayan TÜBİTAK Kamu Sertifikasyon Merkezi ve Başbakanlık Genelgesi kapsamında kendi çalışanlarının nitelikli elektronik sertifika ihtiyaçlarını karşılamak üzere Emniyet Genel Müdürlüğü Sertifikasyon Merkezi olmak üzere toplam 6 adet ESHS’nin faaliyet gösterdiğini belirtti.

Kayıtlı Elektronik Posta

“6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 18’inci maddesi ile tacirler arasındaki diğer tarafı temerrüde düşürmeye, sözleşmeyi feshe, sözleşmeden dönmeye ilişkin ihbarlar, ihtarlar, itirazlar ve benzeri beyanlar, fatura, teyit mektubu, iştirak taahhütnamesi, toplantı çağrıları gibi belgelerin elektronik olarak gönderilmesi için Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Sisteminin kullanılması hüküm altına alınmıştır” diyen Bakan Elvan, yine aynı kanunun 1525’inci maddesinin 2’nci bendi ile söz konusu sisteme, Kayıtlı Elektronik Posta Hizmet Sağlayıcıların (KEPHS) hak ve yükümlülüklerine, yetkilendirilmelerine ve denetlenmelerine ilişkin ikincil düzenlemeleri yapmak üzere BTK görevlendirildiğini ve bu çerçevede BTK tarafından hazırlanan ikincil düzenlemelerin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile birlikte Temmuz 2012’de yürürlüğe girdiğini söyledi. Elvan, “Daha sonra ilgili mevzuat kapsamında KEPHS olmak üzere BTK’ya başvuruda bulunan PTT Genel Müdürlüğü Eylül 2012’de, TNB Kayıtlı Elektronik Posta Hizmet Sağlayıcılığı ve Ticaret AŞ. Aralık 2012’de ve Türkkep Kayıtlı Elektronik Posta Hizmetleri Sanayi ve Ticaret AŞ. De Şubat 2013’te KEPHS olarak yetkilendirilmiştir” dedi.

Türkiye’de iletişimin denetlenmesinin yasal zemine kavuşturulması konusunda yetkili kuruluşlar ve görevlilerle ilgili düzenleme yapılmakla yetinilmediğini ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu ile elektronik haberleşme sektöründeki işletmecilerin kişisel verilerin güvenliğini sağlama konusundaki yükümlülükleri de düzenlediğini söyleyen Elvan, elektronik haberleşme sektörünün denetleyici ve düzenleyici kuruluşu olan BTK tarafından söz konusu mevzuatın uygulandığını da sözlerine ekledi.


CEVAP VER